International projects. Dookoła świata

WORLD. Economic and social progress.
Dzielić się wiedzą.

Światowe wyzwania kształtują się w obszarach rozwoju ekonomicznego, problematyki socjalnej, kultury, edukacji, zdrowia, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności.

Organizacje światowe pracują nad tym, żeby wzrost gospodarczy prowadził do zmian również w obszarze społecznym. Szczególnie ważne jest zmniejszenie rozwarstwienia społecznego przez wyrównywanie szans, swobodny dostęp do edukacji oraz przeciwdziałanie wszelkiej marginalizacji i dyskryminacji.

Rozwój społeczny i ekonomiczny spowoduje podniesienie świadomości obywateli również w zakresie dbałości o zdrowie, rozumienia wpływu człowieka na środowisko oraz ochrony zasobów naturalnych. To szczególnie ważne w państwach rozwijających się.

Together we can do more

Od 2016 roku pracujemy na rzecz United Nations (ONZ) wspierając marketingowo organizację, wyspecjalizowane jednostki, organizacje satelitarne oraz programy celowe na całym świecie, wchodzące w skład systemu Narodów Zjednoczonych – podlegające min. Economic and Social Council – ECOSOC .

more projects

Technologies Which Could Save The World. Przyszłość gospodarki.

Rozwój i upowszechnianie nowych technologii jest ważnym czynnikiem decydującym o przyszłości produkcji żywności. Światowym wyzwaniem jest dziś balans pomiędzy eksploatacją zasobów środowiska w tym gleby, a masową produkcją.

Badania wskazują na kierunek proekologiczny w zarządzaniu zasobami. To ważne, żeby gospodarka zachowała wydajność modyfikując i unowocześniając konwencjonalne metody upraw i hodowli. Analizy wskazują, że istnieje niestety niska świadomość zagrożeń płynących z nadmiernej eksploatcji zasobów naturalnych.

The future is now!

Dla przełomowych rozwiązań, które sygnowane są brytyjską marką Mzuri, potrzeba w szczególności materiałów promocyjno-dydaktycznych i wizerunkowych. Stworzenie odpowiednich narzędzi marketingowych do upowszechniania wiedzy to trudne zadanie, zwłaszcza kiedy dotyczy ono wielu krajów i typów gospodarek.

ACROSS THE GLOBE.
GLOBALNA WIEDZA – LOKALNE ZESPOŁY BADAŃ.

Niedobory i nadprodukcja dóbr, zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie. To wyzwania, przed którymi stoi człowiek. Żeby zdobyć wiedzę jak zmienia się zarządzanie zasobami naturalnymi, agrokulturą trzeba ogromnego międzynarodowego zespołu badawczego.

Trzeba też odpowiednich narzędzi marketingowych do formowania wspólnych projektów odpowiadających na zapotrzebowanie wszystkich zespołów, na wszystkich kontynentach.

International success

Dzięki specjalnym projektom opartym o interaktywne formułowanie treści udało się nam wdrożyć pakiet materiałów promocyjnych i edukacyjnych funkcjonujących z powodzeniem w 70 krajach. Dzięki takim rozwiązaniom Kleffmann Group może jeszcze efektywniej rozwijać badania na światowych rynkach.